Monday, November 30, 2009

New “GARUDA” Frame !! @ Rollya Soon.New “GARUDA” Frame !!@ Rollya Soon.
www.aresbykes.com
Rollya : 087-919-7719
Store : 02-7192152